به آخوند و ملا چه ( به تو چه )

‫به آخوند و ملا چه ( به تو چه )‬


‫به آخوند و ملا چه ( به تو چه )‬

‫به آخوند و ملا چه ( به تو چه ) ترانه "به تو چه" با اجرای شاهکار بینش پژوه که دخالت ملاها و آخوندها در زندگی خصوصی مردم را زیر سوال می‌برد … من اگر باده خورم باده پرستم به تو چهگر که با ماهرخی تنگ نشستم به تو چهخود خدا گفته در توبه همیشه باز استتو خدایی مگر ار توبه شکستم به تو چهای که از کاسه ی قران خدا داغ تریاز محمد تو مسلمان تر علی تر ز علییا تو دانی و زنی خود به علی چپ کوچهیا از عقل ز بنیاد ندانی خبریآیه ی روشن قران نشنیدی خبرتکه چنین ساخته ای دین خدا را سپرتای ریاکار مشو رو به خدا هی خم و راستاین نماز است؟این نماز است؟این نماز است الهی بزند بر کمرت!من اگر باده خورم باده پرستم به تو چهگر که با ماهرخی تنگ نشستم به تو چهخود خدا گفته در توبه همیشه باز استتو خدایی مگر ار توبه شکستم به تو چهتو که آلوده به نهبند گناهان کبیریتو که در خلوت خود رحم نکردی به صغیریرو به آیین خودت را بنشین موعظه کنای تو کفتار منش گرگ صفت روبه پیر!باش خاموش که گوید همه زین پس به تو چهبه تو چه کس چه کند هرچه کند کس به تو چه!نه تو در گور من می زده می خواباندنه مرا گور تونه مرا گور تو گور پدرت پس به تو چه!من اگر باده خورم باده پرستم به تو چهگر که با ماهرخی تنگ نشستم به تو چهخود خدا گفته در توبه همیشه باز استتو خدایی مگر ار توبه شکستم به تو چهشاهکارا تو مزن حرف حقیقت به تو چهمی کشند از چپ و از راست به میخت به تو چهشعر کم گو مگر از جان خودت سیر شدی؟!که کنی پای فراتر ز گلیمت به تو چه؟!شاهکارا تو خودت غرق گناهی به تو چهتو خودت پیش خدا روی سیاهی به تو چهدیگران را تو رها کن تو برو خود را باشتو خودت قعر جهنم ته چاهی به تو چه!————————جوان ایرانی‌ خسته از آخوندها تلویزیون خود را به خیابان پرت می‌کند ‬http://j.mp/1cIoFAq

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: