ازپدر پرسيم براي چي انقلاب كرديد؟ پاسخ داد:براي اسلام گفتم مگه اون زمان نميخوندي…

‫ازپدر پرسيم براي چي انقلاب كرديد؟ پاسخ داد:براي اسلام
گفتم مگه اون زمان نميخوندي؟
…چرا
مگه مسجدنميرفتي؟
…چرا
مگه مكه نميرفتي؟
…چرا
مگه محرم تكيه ودسته نبود؟
…چرابود
مگه زنت حجاب نداشت؟
…چراداشت
مگه نزول بدنبود
…خيلي بدبود
مگه ناموس محلتون حرمت نداشت؟
…چرازياد داشت
مگه صداي اذان از راديو پخش نميشد؟
…چرا ميشد
گفتم خب پس چه تغييري ايجادكرديد؟
كمي درنگ كرد وهيچ پاسخي نداشت گفتم اماامروز فرزندتو نمازنميخواند از حج متنفر وازكربلا بغض دارد ازحجاب گريزان وازچشم حيض ونامرد مردان محله درفغان .نزول بيدادميكند بانكهاي اسلامي راببين!دختران انقلابي فاحشه رانشانت بدهم؟مساجدخالي وپارتيهاي انچناني شبانه را؟شاه غارت كرد؟چقدر؟جان بچت چقدرخورد چقدربرد؟ادراين ايام شكوهمندچقدرازپول من وتو به جيب اخوند رفت؟اسلام امد اماازنوع جديدش همانيكه جماعت اخوند ميخواستند باشد پدر ديگه ازتهديد كسي نميترسم حرفم رابامنطق وادب خواهم گفت هرجاكه باشم ديگه زمان ان فرارسيده كه مابراي خود كاري كنيم پدر. سوغات انقلاب شما براي مافقط ذلت بود وفلاكت ودشمني باهمه دنيا. من به فرزندم حقيقت راخواهم گفت!

برگفته از صفحه معصومه محمد نيا‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: