کاری که امروز داعش با خلبان اردنى کرد را ٣٧ سال پیش دارو دسته خمينى با صدها ايرا…

‫کاری که امروز داعش با خلبان اردنى کرد را ٣٧ سال پیش دارو دسته خمينى با صدها ايرانى کردند و سپس به گردن ساواك انداختند …

نظر سيد محمد خاتمى كه رسانه هاى وابسته سالها او را به عنوان "سيد مظلوم" معرفى كردند در مورد اين جنايت هاى خمينى چيست؟‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: