روزجهانى زن و ديدگاه دکتر شاپور بختيار در مورد زن ايرانى: « از زنان کشور که بیش…

‫روزجهانى زن و ديدگاه دکتر شاپور بختيار در مورد زن ايرانى:

« از زنان کشور که بیش از هر گروهی مورد ظلم و تحقیر آخوندهای بی‌شرم قرار گرفته اند بارها سخن گفته شده و تمام مردم جهان از ماهیت پلید و رفتار غیر انسانی دست اندرکاران کنونی آگاه هستند . آنچه همه ما را امیدوار می کند . سر سختی و مقاومت این شیر زنان در مقابل رفتار اراذل و اوباش رژیم است . هر چه بیشتر فشار و بی‌حرمتی می بینند ، پایداری و استقامتشان زیادتر می شود . اکنون زن ایرانی منبع الهام و مرکز اصلی اراده ملت برای آزادی و باز یافتن ارزش‌های جاودانه کشور ما شده است . هجوم وحشیانه و مستمری که عناصر پلید وفرومایه نسبت به آنها روا می دارند و واکنش آنها ، چهره آنان را در تاریخ معاصر ایران درخشان تر و نور امید همه را افزونی می بخشد . »

روزنامه قیام ایران ۱۷ بهمن ۱۳۶۴‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: