جستارهای برنامه این هفته خسرو فرو هر در تلویزیون اندیشه: افشاگری های جالبی در را…

‫جستارهای برنامه این هفته خسرو فرو هر در تلویزیون اندیشه: افشاگری های جالبی در رابطه با انرژی هسته ای، با مهمان برنامه دانیال عصایی

نگاهی به ۱۰ شب شعر انستیتو گوته در سال ۱۳۵۶ و جرقه فاجعه ۵۷‬


‫5-21-2015 – گزارشی گمان شکن – GOZARESH GOMAN SHEKAN‬

‫ATV-047 – گزارشی گمان شکن – Khosro Faravahar‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: