لطفا همه رسانه‌‌ها را با پرسش های خود بمباران کنید. همه رسانه‌ ها موظف به پاسخگو…

‫لطفا همه رسانه‌‌ها را با پرسش های خود بمباران کنید. همه رسانه‌ ها موظف به پاسخگویی هستند و «هیچ رسانه‌‌ای» استثنا نیست! هیچ کدام، حتی سپیده دم !‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: