“قانون قورباغه ی پخته” دانشمندان زیست شناس در یک آزمایش علمی، قورباغه ای را در ظ…

‫"قانون قورباغه ی پخته"
دانشمندان زیست شناس در یک آزمایش علمی، قورباغه ای را در ظرف آب جوش انداختند، قورباغه بر اثر شوک ناشی از آب جوش، به سرعت از ظرف آب بیرون پرید. بارها و بارها این آزمایش انجام شد ولی باز همین نتیجه، بدست آمد.
بار بعد قورباغه را در ظرف آبی با دمای اتاق قرار دادند و به تدریج دمای
آب را تا نقطه ی جوش بالا بردند. اما این بار قورباغه هیچ احساس خطری
نکرد! و آنقدر در آب ماند تا کاملا پخته شد.

این آزمایش نیز بارها تکرار شد و همچنان قورباغه ها پختند و از آب بیرون
نیامدند دانشمندان جامعه شناس از همین قاعده استفاده کردند و با بررسی جوامع بشری در طول تاریخ نتیجه گرفتند انسانها با عادت کردن به شرایط به یک قورباغه ی پخته تبدیل می شوند!

اکثر ما در مواجهه با شرایط و محدودیت هایی که به هر دلیل به ما تحمیل
شده اند بعد از مدتی، توان مقابله و مبارزه ی خود را از دست می دهیم.
گویا همه ی آنها را می پذیریم و شرایط و محدودیت ها را با وجود تمام
بدیهایشان، غیر قابل گریز تلقی می کنیم و چاره ای جز تسلیم شدن نمی بینیم.

قانون قورباغه ی پخته را همیشه به یاد داشته باشیم

برای تغيير نباید اسير شد

مهسا‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: