کانفورمیست عزیز! این ترانه تقدیم به توست …

‫کانفورمیست عزیز! این ترانه تقدیم به توست …‬


‫کانفورمیست‬

‫محمد خاتمی! اين ترانه تقديم به توست …آیا مهلک بودن این سرنوشت را می دانی؟ این چنین شرم آور بودن را؟"مرعوب" از طرد شدن، "وحشت زده" از حذف شدن،آشفته از چشیدن طعم تلخ اقلّیت بودن،دشواری وانهادن منفعتی حقیر را؟ بله می دانی! و از این روست که سازش می کنی و به هر سمتی می چرخیمانند آن خروسک بادنما،کانفورمیست عزیز! این ترانه تقدیم به توست …ترانه: جیورجیو گابراجرا: جیورجیو گابر و آدریانو سلنتانوGiorgio Gaber – IL Conformista‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: