ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها كرده‌ایم، چه سفرها كرده‌ایم ما برای بوسی…

‫ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها كرده‌ایم، چه سفرها كرده‌ایم

ما برای بوسیدن خاك سر قله ها چه خطرها كرده‌ایم، چه خطرها كرده‌ایم

ما برای آنكه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده‌ایم خون دلها خورده‌ایم

ما برای آنكه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده‌ایم رنج دوران برده‌ایم
ما برای بوئیدن بوی گل نسترن چه سفرها كرده ایم، چه سفرها كرده‌ایم

ما برای نوشیدن شورابه‌های كویر چه خطرها كرده ایم، چه خطرها كرده‌ایم

ما برای خواندن این قصه عشق به خاك خون دلها خورده‌ایم خون دلها خورده‌ایم

ما برای جاودانه ماندن این عشق پاك رنج دوران برده‌ایم رنج دوران برده‌ایم

با تشکر از فرزاد قطبی‬


‫ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها كرده‌ایم‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: