حسن روحانی شیخ حیله‌گرٍ حامی بسییجی ها و کفن پوشان در سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸: کفن پوش…

‫حسن روحانی شیخ حیله‌گرٍ حامی بسییجی ها و کفن پوشان در سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸:

کفن پوشیدن و اومدن در برابر جمعی ایستادن و شعار دادن‌. این راحت ترین کاره. دو متر پارچه هست دیگه آدم میندازه به گردنش‌ شعار میده. اینکه نشد زندگی‌ این که نشد کار‬


‫شیخ حیله‌گرٍ حامی بسییجی ها و کفن پوشان‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: